Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Informácia zo zasadnutia FACE pracovnej skupiny k veľkým šelmám

1. Informáciu k aktuálnemu vývoju v politike manažmentu veľkých šeliem EÚ predniesol David Callan, ktorý viedol celé zasadnutie.

Strategickým je predovšetkým v dokument Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo, ktorý Európska komisia vydala v apríli tohto roka a ktorého hlavným cieľom je napomôcť k rýchlejšiemu naplneniu cieľov v oblasti biodiverzity stanovených do roku 2020 azlepšiť tak praktické vykonávanie smerníc o ochrane prírody. Akčný plán má 4 prioritné oblasti a 15konkrétnych opatrení. Väčšina opatrení sa začne v roku 2017, aby mohla Komisia podať správu o ich plnení ešte pred koncom svojho súčasného funkčného obdobia v roku 2019.

Z týchto sú to opatrenia číslo 1,6,7,8, a 9 pod ktoré spadajú aj aktivity súvisiace s manažmentom veľkých šeliem. Na aktivity vyplývajúce z akčného plánu bude možné čerpať prostriedky z finančného nástroja EÚ- LIFE. Text Akčného plánu pripájam pre informáciu v prílohe.

Odznela tiež informácia o jednotlivých zasadnutiach Platformy EÚ o koexistencii medzi ľuďmi  a veľkými šelmami, úlohou ktorej je podpora prístupov a prostriedkov pre minimalizovanie a podľa možností nájdenie riešení konfliktov medzi ľudskými záujmami a prezenciou druhov veľkých šeliem, prostredníctvom výmeny poznatkov a spolupráce v podobe otvorených, konštruktívnych a vzájomne sa rešpektujúcich prístupov. FACE v rámci tejto platformy obhajuje záujmy poľovníkov, ďalším zástupcom je aj CIC. Platforma zasadá na európskej a regionálnej úrovni. Tohto roku prebehlo jedno rokovanie na európskej a dve na regionálnej úrovni ( Rumunsko, Taliansko). Dosť podrobne sa prejednávala situácia v Rumunsku, kde bola nedávno prijatá legislatíva zavádzajúca celoročnú ochranu medveďa hnedého, na základe ktorej dochádza k nárastu populácie tejto šelmy (pričom kvalita populácie je nižšia) a zvyšujú sa aj počty nebezpečných stretnutí/ útokov na ľudí/ zrážok s vlakmi či autami.

 

2. Stratégia k prehodnocovaniu dodatkov Smernice o ochrane biotopov, voľne žijúcich druhov a rastlín (čl. 17) – každých 6 rokov musí dôjsť k prehodnocovaniu opatrení prijatých na základe tejto smernice. To značí, členské štáty EÚ musia pripraviť správu, ktorá má obsahovať najmä informácie týkajúce sa ochranných opatrení uvedených v článku 6 (1), ako aj hodnotenie vplyvov týchto opatrení na stav biotopov uvedených v prílohe I a druhov v prílohe II z hľadiska ochrany prírody a hlavne výsledky dohľadu. Správa v štruktúre stanovenej Výborom bude predložená Komisii a sprístupnená verejnosti. Proces by sa mal rozbehnúť ku tohto koncu roka, respektíve začiatkom budúceho roka.

 

3. Prezentácia predstaviteľa COPA-COGECA k veľkým šelmám/ konfliktom ku ktorým dochádza medzi veľkými šelmami a ľudskými aktivitami predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva. COPA COGECA je združenie európskych farmárov, európskych producentov v agrárnej oblasti a mimovládnych organizácii pôsobiacich v poľnohospodárskej sfére. Keďže sa jednalo o farmára podnikajúceho s ovcami z Rakúska hovoril o svojej skúsenosti s vlkmi, o náhradách škôd spôsobené týmito dravcami (ale aj to čo nie je nahrádzané- poranené zvieratá, zvieratá ktoré zo stresu zo stretu s šelmou nedonosia, stratia mlieko...). Tiež objasnil, že COPA COGECA bola súčasťou Platformy EÚ o koexistencii medzi ľuďmi  a veľkými šelmami, keďže však neboli schopní presadiť svoje požiadavky v rámci tejto platformy (nepovažovali ju tak za efektívny nástroj) tak ju opustili a zúčastňujú sa len na pozvanie ako externý pozorovateľ. Obe strany- COPA COGECA ako aj FACE však vidia priestor na vzájomnú spoluprácu do budúcnosti, predovšetkým v oblasti prehodnocovania dodatkov k Smernici o ochrane biotopov, voľne žijúcich druhov a rastlín. V reakcií na to, FACE vyzýva svojich členov aby sa spojili s národnými členmi COPA COGECA a došlo tak ku synergii pri prehodnocovaní presunu šeliem z dodatku IV. do dodatku V.

 

4. Finalizácia FACE pozície k prehodnoteniu EÚ pravidiel ochrany voľne žijúcich druhov- preposielam v prílohe. Tento dokument, chce FACE distribuovať na inštitúcie, orgány a jednotlivcov zapojených v rozhodovacom procese, ako EP, Rada, Komisia. V rámci prehodnocovania opatrení prijatých na základe tejto smernice, je potrebné aby sa využila možnosť, ktorú ponúka článok 16. tejto Smernice- udelenie výnimky(v prípade, že neexistuje iná uspokojivá možnosť a výnimka z hľadiska ochrany prírody neohrozí zachovanie populácií dotknutých druhov v priaznivom stave v  prirodzenom areáli ich rozšírenia). FACE bude vyvíjať aktivity smerujúce k uplatňovaniu dobrých príkladov napr. zo Švédska či Litvy.

 

5. Odzneli stručné správy o stave veľkých šeliem v jednotlivých členských krajinách, ktoré boli prítomné na dnešnom zasadnutí pracovnej skupiny.

 

Dr. Lydia MIARTUS

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (SK.PDF)SK.PDF[Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo]423 kB
Stiahnúť tento súbor (FACE Policy Requests on Large Carnivores.docx)FACE Policy Requests on Large Carnivores.docx[FACE Policy Requests on Large Carnivores]18 kB
Stiahnúť tento súbor (Coexistence_with_Large_Carnivores_Sarkany.pdf)Coexistence_with_Large_Carnivores_Sarkany.pdf[Coexistence with Large Carnivores]870 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/