Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Úvod

  • Pozvánka

  • Program

  • Vstupenky

  • Partneri podujatia

Vážení priaznivci poľovníckej hudby prijmite naše pozvanie v predvianočnom období na podujatie SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE, ktoré sa uskutoční po prvý krát na Slovensku.

 

Termín, miesto a čas podujatia

16.december 2017 o 17:00 hod.
Historická budova SND v Bratislave

Koncert pre Vás pripravila Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Reprezentačným telesom Slovenskej poľovníckej komory.

Počas koncertu si budete môcť vypočuť tradičnú poľovnícku hudbu, súčasnú poľovnícku tvorbu a známe vianočné skladby v prevedení lesničiarov z Klubu trubačov Slovenskej republiky pri SPZ a Reprezentačného telesa SPK.
Predstaví sa Vám aj náš umelecký hosť – známy slovenský tenor Otokar Klein. Spestrením pripravovaného programu bude aj vystúpenie  detského folklórneho súboru „Čečinka“
z bratislavskej Karlovej Vsi.

Program koncertu bude tiež venovaný stému výročiu narodenia významného slovenského hudobného skladateľa Tibora Andrašovana, ktorý spolu s pánom Pavlom Porubanom zložili v roku 1970 slovenské poľovnícke signály.

Každý návštevník koncertu v SND získa program v tlačenej podobe spolu s drobným prezentom. Veríme, že si nájdete čas na predvianočné stretnutie a zažijete tak neopakovateľnú atmosféru vianočnej Bratislavy v spojení s poľovníckou kultúrou.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

 

Predaj vstupeniek je zabezpečený online prostredníctvom predajnej siete www.ticketportal.sk, kde si Slovenské poľovnícke Vianoce môžete vyhľadať v aktuálnej ponuke podujatí podľa termínu konania v Bratislave, vstupenku si kúpite a priamo vytlačíte z pohodlia vašich domovov. Rezerváciu lístkov môžete uskutočniť aj prostredníctvom kancelárie SPK a to na e-mailovej adrese: zverex@polovnictvo.sk.


Cenové kategórie lístkov v závislosti od vybranej kategórie sedadiel:
    
    1. kategória: 35€
    2. kategória: 31€
    3. kategória: 29€
    4. kategória: 25€

 

 

Info: Parkovanie pre návštevníkov koncertu nieje zabezpečené!

 

 

 

Usporiadiateľ

 

Generálni partneri

 

Partneri

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za podporu jedinečného podujatia pre poľovníkov
SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE 2017.

 

 

 

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Videá Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2017

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynolockých podujatí 2017

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2017

Kalendár streleckých podujatí na rok 2017 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2017

Chovateľské prehliadky v sezóne 2016/2017

výstavy trofejí zveri ulovenej v sezóne 2016/2017

v prílohe.

Aktivity SPK

XVIII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní

Podľa Plánu organizačného zabezpečenia XVIII. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní sa konala súťaž dňa 3. júna 2017 na strelnici Senica – Čáčov, ktorá je vo vlastníctve Okresnej organizácie SPZ v Senici.  Súťaž bola po materiálnej aj organizačnej stránke veľmi dobre pripravená. Ústredie SPZ zabezpečilo:

–  ceny pre víťazov -  3 ks pohárov
–  40 ks pevný terč diviaka na 100 metrov

Ostatný materiál a pomôcky pre súťaž si zabezpečila Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ  z vlastných prostriedkov.

Poplatky: Pre každého súťažiaceho bol určený poplatok  5,- eur. Poplatky sa použili na vyplatenie nájomného OO SPZ Senica za použitie strelnice na súťaž.

Pohostenie súťažiacich a hostí zabepečili organizátori súťaže a to z vlastných prostriedkov a bezplatne.  Po ukončení súťaže jej organizátori vykonanli poriadok na strelnici a v jej okolí.  

Funkcionári (rozhodcovia) súťaže: 
Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák,Csc. -   predseda komisie, 0908/242103,  Cyprichova 64, 831 54 Bratislava – hlavný  rozhodca
Ľubomír ZACH – podpredseda komisie,  M.R.Štefánika 79, 90841 Šaštín Stráže, tel. 421902637706
Ing. Peter ŠEDIVÝ  - tajomník komisie  
Roman MOZOLIČ -  člen komisie  
Ľubomír BLATNICKÝ – člen komisie

Priebeh súťaže:

1. Zasadnutie funkcionárov: Pred súťažou na zasadnutí jej funcionárov predseda komisie upesnil obsahovú náplň činnosti  každému funkcionárovi  súťaže. Osobitný dôraz položil na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel súťaže (povely na začatie a ukončenie strelieb, hlásenie závad, prehliadky zbraní po ukončení súťaže,  bezpečné manipulácie so zbraňou, povolenie strelieb mladším osobám len pod dohľadom skúseného inštruktora atď.)

2. Otvorenie súťaže: Súťaž otvoril p. Letošťák. Menom SPZ (SPK) privítal súťažiacich,  hostí a priaznivcov strelieb z historických zbraní. Osobitne privítal Mgr. J. Sucháneka primátora mesta Šáštín - Stráže, ktorý každoročne poskytuje súťaží hodnotné ceny pre víťazov. Zdôraznil konanie súťaže v mesiaci poľovníctva a jej význam pre kultúrne hodnoty poľovníctva. Poskytol informácie o preibehu súťaže a o dodržiavaní pravidiel osobitne pravidiel bezpečného zachádzania so zbraňami. Po otvorení súťaže odovzdal vyznamenania poľovníkom  (III. stupeň  Za zásluhy o poľovníctvo), ktoré schválila Rada SPZ (ZACH Ľubomír, HRUBÝ Jozef, BLATNICKÝ Ľubomír, VACULKA Vladimír ).

Súťaž pozorovalo niekoľko desiatok priaznivcov streľby z loveckých historických palných zbraní. 

3. Vyhodnotenie súťaže:

Súťaže sa záčastnilo  25 + 18  =  43 súťažiacich  (vo dvoch streleckých disciplínach 50 m a 100 m)

Dosiahnuté výsledky:

Muži:      
1. miesto ZACH Marek 100/100  
2. miesto ŽLANY Igor   98/100  
3. miesto DROBNÝ Miroslav   97/100  

Ženy:      
1. miesto VRBOVÁ Michaela 59/100  
2. miesto HAVLÍČKOVÁ Zuzana 46/100  
3. miesto BLATNICKÁ Kristína 17/100  

V priebehu súťaže nevznikli žiadne mimoriadne udalosti. Streľci vystupovali disciplinovane a dodržiavali bezpečnostné pravidlá pre tento druh súťaže.

Vyplývajúce úlohy:

–  vypracovať Plán organizačného zabezpečenia XIX. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní na rok 2018 (deň konania  súťaže 2. júna 2018 na strelnici Senica – Čáčov),
–  zabezpečiť strelnicu Senica – Čáčov na konanie XIX. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní na 2. júna 2018,
–  v PaR a ďalších periodikách publikovať výsledky súťaže s cieľom postupného rozšírenia súťaží uvedeného druhu do regiónov Slovenska.                                                                              

Poďakovanie:

Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ ďakuje Ing. M. Hustinovej – vedúca odboru poľovníckej informatiky, za vzorné materiálne zabezpečenie súťaže.

 

V Bratislave dňa 5. júna 2017.                            

Sekcia historických loveckých palných zbraní KHSP pri SPZ
Doc. JUDr. Ľudovít LETOŠŤÁK, CSc.
                            Predseda                               

 

Viac o podujatí sa dočítate v časopise Poľovníctvo a rybárstvo.

Ceny_pre_vazov.JPGOrganiztori_sae.JPGOtvorenie_sae.JPGVazi_v_kategrii_mui.JPGVazsky_v_kategrii_-_eny.JPGVyznamenan_Za_zsluhy_o_poovnctvo.JPG

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/