Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Pokyn MPRV SR k realizácii NKP pre AMO v diviačej populácii v roku 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva k realizácii Národného kontrolného programu pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018 v znení jeho aktualizácie z februára 2018 a k realizácii opatrení, nariadených regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami na jeho základe tento pokyn okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom a okresným úradom, odborom opravných prostriedkov.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (pokyn_realizacia NKP 2018.pdf)pokyn_realizacia NKP 2018.pdf[Pokyn MPRV SR k realizácii NKP pre AMO v diviačej populácii v roku 2018]889 kB

Čítať ďalej...

Usmernenie MPRV SR k lovu muflonej zveri v období od 1. marca 2018 do schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej sprývy poľovníctva podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o poľovníctve"), riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom umožnenia lovu muflónov samcov vo zverniciach v čase od 1. marca 2018 do schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri toto

usmernenie:

muflóna samca vo zverniciach možno v uvedenom období loviť aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2018/2019 a uvedie sa v evidencii lovu zveri.

Viac z usmernenia nájdete v prílohe

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (usmernenie_muflony18.pdf)usmernenie_muflony18.pdf[Usmernenie MPRV SR k lovu muflónov od 1.marca do schválenia plánov chovu a lovu, 2018]35 kB

Čítať ďalej...

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej sprývy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o poľovníctve"), podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve, vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky, povoľuje 

mimoriadny lov

týchto druhov zveri:

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (mimoriadne_povolenie_lovu_raticovej_zveri.pdf)mimoriadne_povolenie_lovu_raticovej_zveri.pdf[Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2018]49 kB

Čítať ďalej...

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/