Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
 • +421 2 5720 33 11
 •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

 • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
 • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
 • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

Otvorený list prezidenta Slovenskej poľovníckej komory k  Petícii za zmenu zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve - Za zrušenie Slovenskej poľovníckej komory

Vážené kolegyne, kolegovia poľovníci, členovia, funkcionári, štatutárni zástupcovia poľovníckych organizácií!
V posledných dňoch mesiaca apríl 2011 mi bola doručená elektronická verzia iniciatívy riadneho člena Obvodnej poľovníckej komory Nitra, poľovníckej organizácie Slovenský lovecký a ochranný spolok (SLOSP) Pribina, Stračia 31/16, 949 01 Nitra.
 Obsah a forma tejto iniciatívy je otvoreným útokom na jednotnú poľovnícku samosprávu, jej úlohy, ciele a postavenie vyplývajúce z platného zákona schváleného v súlade s demokratickým právnym systémom našej krajiny demokraticky zvoleným zákonodarným orgánom, Národnou radou Slovenskej republiky.

Ako prezident Slovenskej poľovníckej komory (SPK) zodpovedám za svoju činnosť snemu a uvedomujem si, že mojou povinnosťou je v prvom rade zabezpečenie plnenia úloh na úseku poľovníctva, vyplývajúcich z platných právnych noriem a zo stanov komory tak, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva a aby bolo poľovníctvo na Slovensku zamerané na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov. Zároveň v súlade s etickým kódexom, ktorý je súčasťou stanov SPK, na rozdiel od organizátorov petície, dbám o mravnú čistotu poľovníckej komory a pociťujem zodpovednosť za zachovanie dobrého mena poľovníckej samosprávy a poľovníckej komunity. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu absolútnej absencie snahy SLOSP riešiť názorové rozdiely dialógom v rámci organizačných zložiek komory, považujem iniciatívu SLOSP Pribina za bezdôvodné zneužitie petičného práva. Jediným cieľom tohto konania je totiž výzva na zrušenie organizácie zriadenej zo zákona, spochybnenie výsledkov transparentných volieb a rozhodnutí orgánov samosprávy, ktoré boli prijaté v dobrom úmysle a v súlade s absolútnou väčšinou delegátov ustanovujúceho snemu komory schválených interných predpisov. Navyše, pojmový aparát, použitý v petícii nesie znaky afektu a neznášanlivosti, argumenty sú nepravdivé a zavádzajúce. Výzvy na porušovanie zákonov, popieranie práv osôb pre iné zmýšľanie alebo roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti sú pritom v hrubom rozpore so zákonom o petičnom práve.

Dovoľte mi teraz prosím, konkretizovať moje pripomienky a stanoviská z vecného a obsahového hľadiska, pričom si dovolím stručne zareagovať na argumentáciu organizátorov uvádzanú v texte petície. Uvádzam ich chronologicky, tak, ako sú v petícii formulované (zvýraznený podčiarknutý text):

SLOSP Pribina v texte petície tvrdí:

 • SPK nevznikla na základe požiadavky držiteľov PL, ale funkcionárov SPZ....

 • Navrhli si ju (rozumej SPK) len vybraní funkcionári

Ide o hrubé a vedomé zavádzanie najmä laickej verejnosti. Delegáti IX. Snemu SPZ, konaného 27.10.2007 v Nitre prijali okrem iných aj uznesenie nasledovného znenia:

IX. snem SPZ zaväzuje Prezídium a Radu SPZ presadzovať pri tvorbe nového zákona združenie subjektov vykonávajúcich právo poľovníctva pod jednotnú poľovnícku organizáciu s potrebnými kompetenciami pri zabezpečovaní úloh poľovníctva. Neviem ako to funguje v SLOSP Pribina, ale zo skúsenosti určite viem, že delegáti snemu SPZ, členovia Rady a Prezídia SPZ vždy zastupovali a zastupujú záujmy svojich členov, svojich voličov, teda držiteľov poľovných lístkov.

 • SPK nevznikla na demokratických princípoch

Na akých iných ako demokratických princípoch môže v demokratickej krajine zákonom zriadená organizácia vzniknúť? Zákon, ktorým sa komora zriadila, bol vládnym návrhom zákona a v parlamente bol schválený ústavnou väčšinou (93 hlasov poslancov). Celý proces vzniku komory prebiehal v súlade s ustanovením § 81 platného zákona o poľovníctve, dokumentácia o priebehu zákonom uložených postupov je archivovaná. Na samotnom ustanovujúcom sneme sa zúčastnilo všetkých 147 zvolených delegátov (100% - ná účasť).

 • Nepotrebujeme novú organizáciu Národného frontu

Národný front je archaizmom politických dejín a ako jeden z nástrojov totalitného politického systému nemá nič spoločného so súčasnou demokratickým systémom. Vôbec neexistuje, tak ako by mohol niekto chcieť, aby sa stal jej „novou organizáciou“?

 • Pri jej tvorbe (rozumej komory)neboli prizvaní žiadni zástupcovia z mnohých iných poľovníckych organizácií

 • Pri voľbách na ustanovujúcich schôdzach sa presadzovali kandidáti na základe uznesenia predstavenstiev OkO, RgO SPZ

Pre poverené organizačné jednotky SPZ vyplynula zo zákona povinnosť uskutočniť stretnutie nielen zástupcov právnických osôb a fyzických osôb vykonávajúcich právo poľovníctva v poľovných revíroch v obvode ich pôsobnosti a držiteľov poľovných lístkov v ich obvodoch, ale aj tých držiteľov poľovných lístkov, ktorí neboli členmi poľovníckej organizácie v príslušnom obvode, kde mali trvalý pobyt. Na úrovni obvodu bol volebný kľúč 1 zástupca na každých aj začatých 50 členov, na ustanovujúci snem sa volil 1 delegát na každých aj začatých 500 držiteľov poľovných lístkov. Z uvedeného je zrejmé, že tvrdenie o mnohých iných neprizvaných je imaginárne, lebo pravdepodobnosť, že by takýto zámer nebol v regiónoch odhalený, je minimálna.

 • Na ustanovujúcich schôdzach nebol predložený ani návrh stanov, neboli prizvaní všetci, ktorí mali byť, napriek tomu uznesením snemu - v stanovách boli vyhlásené za riadne - výročné konferencie s volebným obdobím na 5 rokov

Ide o zjavnú dezorientáciu v chápaní procesu kreácie komory a jej organizačných zložiek, zdôvodnenú  tvrdeniami nepodloženými konkrétnymi údajmi. Kto mal byť a nebol pozvaný? Na ustanovujúci snem riadne zvolení delegáti dostali všetky návrhy materiálov (organizačný, rokovací, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, stanovy) v dostatočnom predstihu. Pasívne volebné právo počas okresných konferencií konaných po sneme zostalo zachované. Do orgánov OPK mohol byť zvolení aj iný, ako delegát regiónu, ktorý absolvoval ustanovujúci snem. Naozaj nie je možné hľadať nepriateľa v radoch SPZ len preto, že členovia SPZ nenavrhli, alebo že nezvolili zástupcu napr. Pribiny. Konkrétnou otázkou zostáva, či vôbec Pribina navrhla svojho kandidáta a keď áno, prečo nebol zvolení?

 • Jej (rozumej SPK) povinné členstvo vnímame ako útok na našu slobodu rozhodovania sa

Povinné členstvo, v podstate nepriame povinné členstvo, vyplývajúce z kontextu ustanovení zákona, by sme nemali vnímať ako cieľ, ale ako prostriedok na zabezpečenie maximálnej účasti všetkých držiteľov poľovných lístkov na Slovensku na rozhodovaní o organizácii a riadení slovenského poľovníctva prostredníctvom ich účasti na zabezpečení významného prenosu výkonu štátnej správy na poľovnícku samosprávu. Sloboda rozhodovania zostáva naďalej zachovaná. Nikto nie je nútený, aby sa stal poľovníkom, ale ak sa rozhodne, že ním chce byť, mal by byť pripravený na akceptovanie platného systému, ktorý mu zaručuje práva, ale vyžaduje aj istú zodpovednosť a konkrétne povinnosti.

 • Kritériá na vyberanie členského od užívateľov revírov a poľovníckych organizácií vnímame ako výpalníctvo, nakoľko platiť za užívanie PR podľa dosahovaných výnosov z ha poľovnej plochy súkromnej organizácii je nehoráznosť, pričom užívateľ poľovného revíru z vlastných zdrojov musí zabezpečiť chod revíru, uhradiť nájomné vlastníkom za užívanie revíru a parazitujúca organizácia žiada finančné prostriedky za ha užívanej poľovnej plochy

Nehoráznosťou je, akou nízkou úrovňou právneho vedomia disponuje človek, alebo skupina ľudí, ktorá tvrdí, že organizácia zriadená zo zákona je súkromnou parazitujúcou organizáciou a ktorá si neuvedomuje, komu vlastne voľne žijúca zver patrí a kto má právo na formuláciu podmienok, za ktorých sa má tento obnoviteľný prírodný zdroj obhospodarovať. Je to štát, kto môže rozhodovať o tom, akou formou a z akých zdrojov bude odvetvie poľovníctva riadiť a usmerňovať. A je to štát, kto má právo opýtať sa, kam sa podela za posledných 5 rokov neustále sa zvyšujúca produkcia diviny, keď je o viac ako 34 % vyššia ako v roku 2005. A keď štát v dôsledku snahy objektivizácie verejných výdavkov rozhodne delimitovať časť výkonu štátnej správy poľovníctva poľovníckej samospráve a v dôsledku významných zmien v produkcii očakáva od nej aj objektivizáciu financovania z jej vnútorných zdrojov, je len na silnej samospráve, aby sa s takouto úlohou vysporiadala. To si naozaj myslíme, že štát sa bude prizerať, ako sa bude strácať zvyšujúca sa produkcia a potenciálne príjmy z nej použiteľné na financovanie správy odvetvia v narastajúcej a nekontrolovanej spotrebe poľovníkov? Čo je férovejšie, vrátiť časť produkcie do systému, ktorý ho vygeneroval, alebo sa napriek preukázateľnej štatistike tváriť, že sa tu vlastne nič neprodukuje? Čo je perspektívnejšie pre zachovanie možnosti poľovať aj tým, ktorí nepatria medzi tých najsolventnejších, zvyšovať členské každému členovi alebo prispieť do fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva odvodom z produkcie užívateľa poľovného revíru? Alebo je Pribina schopná nás všetkých presvedčiť, že zabezpečí všetky úlohy poľovníckej samosprávy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy z vlastných zdrojov a bez dotácií? Slovenská poľovnícka samospráva je po 90 rokoch od jej založenia inštitucionálne aj personálne stabilizovaná, vytvára pracovné príležitosti, garantuje vysokú úroveň zabezpečenia činností predpísaných zákonmi a má snahu optimalizovať svoje fungovanie v aktuálnych spoločenských podmienkach. To je všetko, nič viac a nič menej. Odmietam, aby sa s touto devízou hazardovalo a pre ambície minority ohrozovala stabilita tých a toho, čo sa budovalo s cieľom

 • Doterajšie fungovanie komory svedčí o tom, že vznikla ako nástroj moci pre SPZ, ktoré stratilo postavenie jedinej poľovníckej organizácie a majú zrejme dojem, že bez nich (a s inými) to nejde

SPZ nič nestratilo, je riadnym členom komory a medzi všetkými poľovníckymi organizáciami má zatiaľ pozíciu prirodzeného lídra. Má fungujúcu organizačnú štruktúru kopírujúcu územné a správne členenie Slovenska, disponuje dostatočným potenciálom odborníkov a je medzinárodne uznávaným subjektom so zastúpením v najvýznamnejších medzinárodných poľovníckych organizáciách. V zmysle zákona a stanov je SPK správcom kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy a vykonáva ich sama alebo prostredníctvom svojich členov. SPZ je teda partnerom a nie nástrojom. Rovnako, ako Pribina, zatiaľ! Ak Pribina preukáže odbornú spôsobilosť, (a ak vôbec prejaví niekedy záujem, lebo zatiaľ sa tak nestalo), môže byť partnerom pre zabezpečenie a výkon vybraných činností rovnako ako ktorákoľvek iná členská organizácia SPK

 • Pretože o našej budúcnosti rozhoduje súkromná organizácia

Ktorá súkromná organizácia? Kto je vlastníkom tej súkromnej organizácie ak je naozaj súkromná? Ako môže o budúcnosti zdravého subjektu rozhodovať niekto neidentifikovaní? Je absurdné zneužívať takéto imaginárne nezmysly, zámerne a verejne ich šíriť.

 • Nehlásime sa k profesnej organizácii - SPK-, lebo poľovníctvom sa neživíme

Profesionál je človek, ktorý vykonáva istú činnosť na základe odborného vzdelania a nie výlučne človek, ktorý vykonáva činnosť za mzdu. Organizátorom odporúčam do pozornosti synonymický slovník slovenčiny. Zamestnanci, funkcionári a mnohí členovia SPK (prenášatelia, skúšobní komisári, členovia hodnotiteľských komisií, rozhodcovia) sú absolventmi rôznych skúšok odbornej spôsobilosti, nie sú teda žiadnymi amatérmi. Ak sa SLOSP Pribina hlási k amatérom, je potrebné sa zamyslieť, či práve toto nebol dôvod, že ich zástupcovia neboli zvolení za zástupcov a následne za delegátov v procese tvorby štruktúr komory.

 • Pretože SPK sa pretvára na súkromnú obchodnú firmu, ktorej tržby sa vynucujú zrušením členstva a následne odobratím zbrojného preukazu

Právna forma, úlohy a financovanie komory vyplývajú zo zákona. SPK nie je žiadna súkromná a už vôbec nie obchodná firma, nebola založená za účelom podnikania. Odporúčam naštudovať príslušné ustanovenia obchodného aj živnostenského zákona. Povrchné poznanie zákona organizátormi petície potvrdzuje aj tvrdenie o odobratí zbrojného preukazu v dôsledku zrušenia členstva v komore. Zbrojný preukaz môže odobrať len ten, kto ho vydal, teda policajný orgán a nie komora.

 • O našom práve poľovať nemôžu rozhodovať volení „funkcionári“

Je veľký rozdiel medzi právom poľovať a právom byť držiteľom poľovného lístka. Ani v jednom prípade však nerozhodujú funkcionári, ale vlastníci poľovných pozemkov v prvom prípade a skúšobná komisia v prípade druhom.

 • Nesúhlasíme s propagandou o SPK, ktorá sa vedie v niektorých poľovníckych časopisoch, je to zavádzanie a klamstvo

Informácie o činnosti komory prinášajú časopisy nezávislých vlastníkov, ktorí nemajú dôvod zavádzať a klamať. Odborné časopisy totiž nie sú bulvárom. Redaktori a redaktorky sú slušní a vzdelaní ľudia, ktorí to v svojej branži tiež nemajú ľahké. Ich spoločným znakom je však konštruktívny a nie deštruktívny prístup, ktorým sa zviditeľňuje práve SLOSP Pribina. Spolupráca SPK s disponibilným portfóliom poľovníckych časopisov je na štandardnej úrovni, ktorá sa dá dosiahnuť len dlhodobým rešpektovaním pravidiel elementárnej slušnosti, zachovaním úcty k práci každého jednotlivca či kolektívu. S týmto zatiaľ nebol ani z jednej strany problém. Otázkou však je, či sa dá tento stav dosiahnuť spôsobom, že ich niekto bude označovať za propagandistov. Nad tým nech sa zamyslia tí, ktorí organizátorom petície dali mandát konať tak, ako konajú.

 • Informáciu o činnosti SPK sa dozvieme len pri platení „členského“ - a to že ak nezaplatíme, tak nás vyhodia, - ináč žiadne informácie nepodávajú

Tak ako to vlastne je, v predchádzajúcom odseku sa tvrdí, že informácie o činnosti členovia SLOSP Pribina odmietajú a tu sa tvrdí, že žiadne informácie sa nepodávajú. Nech si to vyhodnotí každý súdny človek sám. Ja len doplním, SPK má vlastnú webovú stránku, vydáva svojho Spravodajcu a v kancelárii SPK i v kanceláriách OPK sú ľudia, ktorí sú v absolútnej väčšine vždy schopní a ochotní informáciu podať alebo ju získať.

 • Nepotrebujeme disciplinárne komisie, konajú podľa disciplinárneho poriadku, kde prvoradým trestom je finančný trest pričom je to taká právna norma, ktorá by v demokratickom štáte s ambíciami byť právnym štátom, nemala existovať (odvolacie konanie sa začne len po zaplatení poplatku 20.-€). Každý užívateľ PR tie porušenia právnych noriem, ktoré nie sú priestupkom, iným správnym deliktom alebo trestným činom si má riešiť vo svojej kompetencii Porušenie stanov PO alebo vnútorného poriadku si rieši PO sama.

V § 4 Disciplinárneho poriadku SPK je peňažná pokuta len jedna zo štyroch sankcií a za dodržania istých podmienok môže byť aj odpustená. Ide o ďalšie nepravdivé tvrdenie ktorého cieľom je použitím zavádzajúceho príkladu spochybniť význam disciplinárneho poriadku ako nástroja na zabezpečenie jednotného postupu pri posudzovaní disciplinárnych previnení, teda najmenej spoločensky nebezpečných skutkov pri výkone práva poľovníctva. Držitelia poľovných lístkov sú oprávnení pri výkone svojho oprávnenia zasahovať do populácií voľne žijúcej zveri, sú najpočetnejšou skupinou vlastniacou strelné zbrane, vykonávajú svoju činnosť v špecifických podmienkach, je preto prirodzené, že sa od nich očakáva bezpečné, rozvážne a predpisové konanie. S názorom, že nepotrebujeme disciplinárne komisie som sa v SPZ, ktorého som členom 27 rokov ešte nestretol, organizátorom petície by však takýto stav pravdepodobne vyhovoval. Ktovie prečo?

 • Nedodržiava ani vlastné stanovy, akosi často predstavitelia SPK zavádzajú a aj klamú

Ide o arogantné verejné obvinenie, ktoré môže byť predmetom žaloby a SPK zváži, či pristúpi k jej podaniu. Na kontrolu činnosti a hospodárenia komory boli zvolené dozorné rady, ktoré činnosť štatutárnych orgánov priebežne monitorujú a kontrolujú. Ich správy budú prednesené na nadchádzajúcich konferenciách a na Sneme SPK 11.6.2011. Ak budú ich zistenia v jednoznačnom rozpore s verejným tvrdením organizátorov petície, zvážime ďalší právny postup na legislatívnej komisii a v prezídiu SPK.

 • Voči iným (než je stvoriteľská) poľovníckym organizáciám vystupujú diskriminačne, znevažujúco, a vo svojej činnosti proti nám neváhajú porušiť dobré mravy a aj zákon

Nepoznám termín „stvoriteľská“ poľovnícka organizácia, viem však, že sa väčšina čitateľov po prečítaní tohto listu zamyslí nad otázkou: Kto tu vlastne neváha porušiť dobré mravy? Je to fungujúca organizácia s takmer 57 tisícovou členskou základňou o ktorej činnosti pravidelne informujú časopisy, ktorá je garantom niekoľkých stoviek poľovníckych podujatí ročne na celom Slovensku (kynologických, streleckých, sokoliarskych, spoločenských...), disponuje fungujúcim systémom riadenia  internej kontroly alebo skupina niekoľkých stovák nositeľov iných subjektívnych a právnych názorov?

Rád by som organizátorom petície pripomenul, že jedným z pilierov demokracie je uznanie práv a rozhodovania väčšiny. Právo na názor im nikto neberie, ale ak je ochotná akceptovať pravidlá právneho štátu absolútna väčšina, menšina by sa mala nad sebou zamyslieť a keď sa rozhodne konať, mala by konať v prvom rade v prospech niečoho zmysluplného a nie proti všetkým a všetkému. Určite skôr by sa stala akceptovateľným partnerom.


Na záver by som rád organizátorov petície vyzval, aby vystúpili z tieňa a verejne informovali občanov, ktorých sa snažili zatiahnuť do riešenia vnútorných záležitostí komory, aby podľa zásady - „kto je kto“ - korektne informovali o počte svojich členov, ktorí vyhlásenie petície podporili, kde a na ktorom kolektívnom orgáne sa o nej rozhodlo. Bolo by korektné, ak by sa SLOSP Pribina verejnosti predstavila zverejnením svojich aktivít, počtu členov, referenciami spolupracujúcich poľovníckych organizácií v tuzemsku a zahraničí, aby odprezentovala, aké jej vyplývajú povinnosti zo zákona a za čo vlastne nesie zodpovednosť.


Vážení kolegovia, ktorým bol tento list určení!


S kým to vlastne máme do činenia. Kým ostatní členovia SPK, SPZ a iných poľovníckych organizácií zabezpečujú úlohy vyplývajúce zo zákona, organizujú chovateľské prehliadky, strelecké, kynologické podujatia, odborné semináre, rôzne poľovnícke dni a výstavy pre verejnosť, poľovnícku pedagogiku pre viac ako tisíc detí - mladých priateľov poľovníctva, skupina držiteľov poľovných lístkov z Nitry horúčkovite vypisuje listy bývalému predsedovi a súčasnej predsedníčke vlády, bývalému a súčasnému ministrovi pôdohospodárstva, na Úrad vlády, do parlamentu.  Kto za tým vlastne ešte môže byť, keď po tom všetkom čo „naši“ kolegovia popísali zistíte, že súbor, ktorý obsahuje petičný hárok, bol tvorený na počítači Mestského úradu v Modre, keď sa zrazu na bratislavskej prokuratúre objaví trestné oznámenie SLOSP Pribina na neznámeho páchateľa s podozrením zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzích práv?


S úctivým pozdravom pre všetkých, ktorým ešte na jednotnej poľovníckej samospráve záleží


Tibor Lebocký

prezident SPK

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Otvorený list.pdf)Otvorený list.pdf[otvorený list - formát .pdf]1044 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.