Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Rada SPZ na svojom zasadnutí dňa 5.11.2011 v Žiline uzn. č. 30/2011 rozhodla v zmysle § 32 ods. 1 Stanov SPZ o zvolaní X. snemu SPZ a poverila Prezídium SPZ určením dátumu konania. Na základe rozhodnutia Prezídia SPZ uzn. č. 106/2011 zo dňa 7.12.2011 sa X. snem SPZ uskutoční 16.6.2012 v Nitre v budove Agroinštitútu s týmto programom:
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zvolanie X. snemu SPZ.pdf)Zvolanie X. snemu SPZ.pdf[Formát pdf]77 kB

Z Á P I S N I C A  č. 9/2010 zo zasadnutia prezídia SPZ a Valného zhromaždenia spoločnosti ZVEREX, s.r.o. z 03.12.2010, Zámutov, okr. Vranov nad Topľou
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, účasť 66,66 %
Ospravedlnení: A. Riško, D. Krajniak, Š. Štefík, D. Vančurová, predsedníčka DR SPZ, MP SR a PaR

PROGRAM
1. Kontrola plnenia úloh T. Lebocký
2. Aktuálne informácie spol. ZVEREX, s.r.o.

Potenciálne mimosúdne vyrovnanie (Hládek, Ažurita)

Rámcový návrh stratégie rozvoja podnikateľských aktivít 

A. Kubica

I. Šuba,
A. Kubica
A. Figura,
A. Kubica

3. Aktuálny stav na úseku poľovníckej legislatívy J. Puškáč
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zápisnica 2010_09.doc)Zápisnica 2010_09.doc[Zo zasadnutia SPZ 2010/9]75 kB

Prezídium prerokovalo nasledovné body:
PROGRAM
1. Kontrola plnenia úloh
2. Aktuálne informácie spol. ZVEREX, s.r.o., Postup riešenia pohľadávok, Zmluvné vzťahy v rámci výkupu a obchodu so zverinou
3. Aktuálny stav na úseku poľovníckej legislatívy
Celý program nižšie!

Na základe lepšej koordinačnej činnosti a zlepšenia informačných tokov medzi ústredím SPZ, OkO-RgO SPZ, PZ a členmi SPZ sa pravidelne uskutočňuje porada tajomníkov a pracovníkov OkO-RgO SPZ. Porada sa uskutočnila 25. - 26.2.2009 v Liptovskom Mikuláši.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Porada tajomnikov na web 2009.doc)Porada tajomnikov na web 2009.doc[Porada tajomníkov a pracovníkov ]55 kB

Vážení členovia KCHSK!
V týchto dňoch ste dostali pozvánku na mimoriadnu konferenciu KCHSK v termíne 14.3.2009 vo Zvolene, podpísanú podpredsedom KCHSK Ing. Štefanom Cimbalíkom. Uvedená konferencia je zvolaná v rozpore s platnými stanovami klubu, pozvánka je neplatná a je zavádzaním členskej základne (uznesenie PKR SPZ z 25.2.2009).

Na zasadnutí dňa 19. 4. 2008 v Žiline sa Rada SPZ uzniesla, že pripomienky k návrhu zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctve žiada predložiť do 28. 4. 2008  prostredníctvom zástupcov v rade OkO, RgO SPZ alebo prostredníctvom kancelárie OkO a RgO SPZ. Vaše názory, pripomienky a návrhy ohľadom návrhu zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctvo môžete zaslať priamo do kancelárie ústredia SPZ na adresu Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05. Všetky vaše názory, pripomienky a návrhy sú vítané.

Výkonný riaditeľ
PeadDr. Imrich Šuba
 

Dňa 27.10.2007 sa v Nitre uskutočnil IX. snem SPZ, ktorý schválil:

-    zmeny Stanov SPZ, ktoré boli schválené Ministerstvom pôdohospodárstva SR pod č. 4854/2007-720 dňa 26.11.2007 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 30.11.2007, kedy boli registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-909/90-41-10. Kancelária SPZ zapracovala schválené zmeny do úplného znenia.
-    Hlavné smery činnosti po IX. sneme SPZ
-    Uznesenie IX. snemu SPZ
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zmena_Stanov_SPZ_po_IX_snem_2007_uprava.doc)Zmena_Stanov_SPZ_po_IX_snem_2007_uprava.doc[Zmeny Stanov SPZ schválené IX. snemom SPZ]54 kB
Uložiť tento súbor (Stanovy SPZ_uplne znenie_po_IX_sneme_2007_uprava.doc)Stanovy SPZ_uplne znenie_po_IX_sneme_2007_uprava.doc[Stanovy SPZ schválené IX. snemom SPZ – úplné znenie ]245 kB
Uložiť tento súbor (hlavne_smery_cinnosti_po_IX_snem.doc)hlavne_smery_cinnosti_po_IX_snem.doc[Hlavné smery činnosti po IX. sneme SPZ]52 kB
Uložiť tento súbor (uznesenie_IX_snem_27_10_2007.doc)uznesenie_IX_snem_27_10_2007.doc[Uznesenie IX. snemu SPZ]58 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.