Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

OZNAM

Sťahovanie do dočasných priestorov

kancelária SPZ bude z dôvodu sťahovania do dočasných priestorov v čase od 26. 10. do 06.11.2018 zatvorená
Od 07.11.2018 nás nájdete na Trnavskej ceste č. 32. Parkovanie je možné v blízkom okolí.

viac

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - 02/5720 3321
  • Špecialista pre kynológiu - 02/5720 3322
  • Plemenná kniha - 02/5720 3319

viac informácií

Vyjadrenie SPZ k incidentu s cyklistom

po prečítaní príspevku o incidente pána Rojčeka s pánom Slavkovským, ktorý bol zverejnený na Vašej webovej stránke (link) sa Slovenský poľovnícky zväz plne 

d i š t a n c u j e.

Čítaj ďalej..

Stanovisko SPK k mimoriadnemu povoleniu lovu raticovej zveri

Stanovisko
Slovenskej poľovníckej komory
k mimoriadnemu povoleniu lovu raticovej zveri

V súvislosti s mimoriadnym povolením lovu raticovej zveri v závere poľovníckej sezóny 2017/2018, vydaným Sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa 20.12.2017 pod číslom 3993/2017-730

Slovenská poľovnícka komora

konštatuje

že akceptuje originálnu právomoc ministerstva vyplývajúcu z § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) v tom zmysle, že Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a povoľuje lov zveri v čase jej ochrany podľa § 56 a určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého, že si uvedomuje, že mimoriadne povolenie lovu je prostriedkom pre dosiahnutie cieľa splnenia plánu lovu vo všetkých poľovných revíroch na Slovensku z dôvodu prevencie neúmerných škôd na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach,

zároveň ale

vyjadruje znepokojenie

s odvolaním sa na znenie § 42, ods. 1, písm. h), i) a l) zákona, že dôvody, ciele a rozsah zámeru vydať mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri neboli poľovníckej samospráve oznámené, nebola s ňou konzultovaná prípadná súčinnosť,

preto

odporúča

svojim organizačným zložkám, poľovníckym organizáciám a užívateľom poľovných revírov, aby mimoriadny lov zveri v čase núdze považovali za možnosť plnenia schválených plánov a nie za povinnosť a aby prípadný lov v rozsahu mimoriadneho povolenia posudzovali prísne individuálne a vykonávali v súlade s elementárnymi zásadami poľovníckej etiky