Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

OZNAM

Sťahovanie do dočasných priestorov

kancelária SPZ bude z dôvodu sťahovania do dočasných priestorov v čase od 26. 10. do 06.11.2018 zatvorená
Od 07.11.2018 nás nájdete na Trnavskej ceste č. 32. Parkovanie je možné v blízkom okolí.

viac

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - 02/5720 3321
  • Špecialista pre kynológiu - 02/5720 3322
  • Plemenná kniha - 02/5720 3319

viac informácií

Vyjadrenie SPZ k incidentu s cyklistom

po prečítaní príspevku o incidente pána Rojčeka s pánom Slavkovským, ktorý bol zverejnený na Vašej webovej stránke (link) sa Slovenský poľovnícky zväz plne 

d i š t a n c u j e.

Čítaj ďalej..

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo žiadosť SPZ a zaradilo súťaž KMPPP do svojich štruktúr

webbbIMG 2582Na minuloročnom XI. Sneme Slovenského poľovníckeho zväzu bolo prijaté uznesenie, ktoré uložilo úlohu orgánom SPZ, že v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je potrebné zaradiť súťaž Krúžkov mladých priateľov poľovníctva do zoznamu celoštátnych súťaží v rámci pedagogicko-organizačných pokynov na ďalšie školské roky.

Prioritným zámerom bola na jednej strane snaha o zvýšenie povedomia o pozitívnej činnosti poľovníkov, a na strane druhej, priblíženie potreby aktívneho poľovníckeho manažmentu pre deti a mládež, ktoré sú vzdialené od typického vidieckeho života a prírody. Súťaž KMPP je obsahom potreby vedomostí veľmi rozšírená, zahŕňa vedomosti z poznávania rastlín, cicavcov, etológie zveri, poznania stôp či zvukových prejavov zveri, ale samozrejme aj poznaním činnosti poľovníkov. Keďže súťaž obsahuje 11 disciplín, pre jej zápis pod gesciu MŠVVŠ SR bolo potrebné vytvorenie organizačného poriadku súťaže. Ešte však pred jeho návrhom Rada SPZ schválila uznesením č. 13/2018 dňa 26.05.2018 zmenu názvu súťaže Krúžkov mladých priateľov poľovníctva na súťaž Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva (KMPPP). Kancelária SPZ vypracovala podľa exitujúcich propozícií súťaže Organizačný poriadok súťaže KMPPP, ktorý Rada SPZ s drobnými úpravami schválila dňa 26.05.2018 uznesením č. 13/2018.

SPZ následne požiadal MŠVVŠ SR o zaradenie súťaže KMPPP do celoslovenských súťaží patriacich pod ich rezort, s cieľom zaradenia do kategórie C (ministerstvo nie je vyhlasovateľom ani spoluvyhlasovateľom súťaže a nie je ani financovaná z rozpočtovej kapitoly ministerstva). Dňa 12.10.2018 sme obdržali list so stanoviskom MŠVVŠ SR o schválení organizačného poriadku a zaradení súťaže KMPPP do požadovanej kategórie C.

Organizačný poriadok súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva ministerstvo schválilo pod číslom 2018/4604:62-10E0 s platnosťou od 9. októbra 2018 so zaradením súťaže do kategórie C. Organizačný poriadok súťaže sa v zmysle Čl. 7 ods. 4 smernice č. 23/2017 o súťažiach zverejní na webovom sídle ministerstva.

Celoštátnu súťaž Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva organizuje Slovenský poľovnícky zväz, so sídlom Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. Súťaž vzniklanepretržite funguje od roku 1974 ako výchovno-vzdelávacia aktivita v odborných teoretických a praktických zručnostiach v oblasti poľovníctva a ochrany prírody, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a gymnázií. Súťaže detí žiakov základných škôl a gymnázií sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl, nadväzujú na školskú výučbu a rozvíjajú ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti. Aj pre túto skutočnosť bolo zaradenie súťaže KMPPP dôležité pre ďalší vývoj smerujúci k pozitívnemu vnímaniu poľovníctva na Slovensku.

Poslaním súťaže je motivovať deti a mládež k zmysluplnému využívaniu voľného času v prírode, viesť a rozvíjať prírodovedné nadanie a sebavzdelávanie v ochrane a poznávaní prírody, docieliť pochopenie a vnímanie poľovníctva ako dôležitej činnosti na trvalo udržateľné, racionálne a cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov, prispievať k výmene skúsenosti sprevádzajúcich pedagógov zúčastnených škôl.

Súťaží sa podľa súťažiacich osôb a podľa prislúchajúcich kategórií sa delí na: 
a) súťaž jednotlivcov: 
1. Kategória A: súťažia žiaci do 6. ročníka ZŠ (vrátane), resp. študenti 2. ročníka 8-ročných gymnázií; 
2. Kategória B: súťažia žiaci od 7. do 9 ročníka ZŠ (vrátane), resp. študenti 5-7. ročníka 8-ročných gymnázií.
b) súťaž družstiev: družstvo môžu tvoriť súťažiacich z rozdielnych kategórií, ale v súťaži pristupujú k disciplínam vždy spoločne.

V súčasnosti Osvetová komisia SPZ pripravuje metodickú príručku pre vedúcich krúžkov, postupy pre vedenie a spôsob výučby jednotlivých disciplín, pre ďalšie zabezpečenie plnohodnotného a jednotného vzdelávania žiakov.

Autor: M.Hustinová

Prílohy:
Uložiť tento súbor (organizacny poriadok_KMPPP_schvaleny_MSSR.pdf)organizacny poriadok_KMPPP_schvaleny_MSSR.pdf[Organizačný poriadok súťaže KMPPP]639 kB