Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

XXIII. majstrovstvách Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní

gulovnicaPodľa Plánu organizačného zabezpečenia XXIII. majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní sa konala súťaž dňa 16. júna 2024 na strelnici Senica – Čáčov, (vo vlastníctve Okresnej organizácie SPZ v Senici), ktorú organizoval Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ . 

Funkcionári (rozhodcovia) súťaže:

-    Hlavný rozhodca: Doc. JUDr. Ľudovít LETOŠŤÁK, CSc.
-    Správca strelnice a zástupca hlavného rozhodcu:  Ľubomír ZACH
-    Vybratí rozhodcovia na streleckej čiare a pre hodnotenie terčov 

Zabezpečenie súťaže: Súťaž bola po materiálnej aj organizačnej stránke veľmi dobre pripravená. Ústredie SPZ zabezpečilo: ceny pre víťazov - 3 ks pohárov a 30 ks pevný terč diviaka na 100 metrov. Ostatný materiál a pomôcky (diplomy, evidenčné doklady, propagačný materiál atď.), pre súťaž si zabezpečila Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ.

Poplatky: Pre každého súťažiaceho bol určený poplatok  10,- eur. Poplatky sa použili na vyplatenie nájomného RGO SPZ Senica za prenájom strelnice na súťaž.

Pohostenie súťažiacich a hostí zabezpečili organizátori súťaže a to z vlastných prostriedkov. Po ukončení súťaže jej organizátori vykonali poriadok v priestoroch súťaže strelnice.    

Priebeh súťaže:

1. Zasadnutie funkcionárov: Pred súťažou na zasadnutí jej funkcionárov hlavný rozhodca detailne určil  obsahovú náplň činnosti každému funkcionárovi súťaže. Osobitný dôraz položil na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel súťaže (povely na začatie a ukončenie strelieb, hlásenie poruchy zbraní, vykonanie kontroly zbraní pred a po ukončení súťaže, bezpečné manipulácie so zbraňou, povolenie strelieb osobám vo veku 15 až 18 rokov len so súhlasom rozhodcu a pod dohľadom inštruktora atď.)

2. Otvorenie súťaže: Súťaž otvoril p. Letošťák  Menom SPZ (SPK) privítal súťažiacich, hostí a priaznivcov strelieb z historických zbraní.

Hlavný rozhodca predstavil funkcionárov súťaže. Uviedol informácie o priebehu súťaže a o dodržiavaní jej pravidiel. Osobitnú pozornosť venoval dodržiavaniu pravidiel bezpečného zachádzania so zbraňami. Podal výklad o novej právnej úprave historických palných zbraní vydanou Európskou úniou pre jej členské štáty.

Súťaž pozorovalo niekoľko desiatok priaznivcov streľby z loveckých historických palných zbraní.

3. Vyhodnotenie súťaže:

Súťaže sa zúčastnilo 16 súťažiacich mužov a 3 ženy súťažiace v osobitnej kategórii.
Dosiahnuté výsledky v kategórii „ muži“:

1.  miesto:   Marek ZACH          99/100
2.  miesto:   Ľubomír MAREK      96/100
3.  miesto:   Lukáš OLŠOVSKÝ    96/100

Dosiahnuté výsledky  v kategórii „ženy“:

1. miesto: Michaela VRBOVÁ    
2. miesto Zuzana  HAVLÍČKOVÁ
3. miesto Zuzana KULAŠIKOVÁ      

Uvedení súťažiaci boli odmenení pohármi pre víťazov dodanými SPZ a SPK.

V priebehu súťaže nevznikli žiadne mimoriadne udalosti. Strelci vystupovali disciplinovane, dodržiavali bezpečnostné pravidlá a pokyny rozhodcov pre tento druh súťaže. Po ukončení súťaže súťažiaci vykonali poriadok na strelnici v priestoroch súťaže. 
Vyplývajúce úlohy pre zabezpečenia XXIV. majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní na rok 2025:
- vypracovať Plán organizačného zabezpečenie súťaže (súťaž vykonať 15. júna 2025 na strelnici Senica – Čáčov,
- zabezpečiť strelnicu Senica – Čáčov na konanie XXIV. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní na určený deň súťaže.
- v PaR a ďalších periodikách publikovať výsledky súťaže s cieľom postupného rozšírenia súťaží uvedeného druhu do regiónov Slovenska.                                                     

Poďakovanie:
Sekcia loveckých historických  palných zbraní KHSP pri SPZ ďakuje Ing.  M. Hustinovej – vedúca odboru poľovníckej  informatiky, za vzorné materiálne zabezpečenie súťaže a RgO SPZ Senica za poskytnutie strelnice k vykonaniu súťaže.

V Bratislave dňa 17. júna 2024.

                                                                        Predseda
                                      Sekcie loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ
                                                                         Ľ. Letošťák                                  

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.