Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

KRKAVEC ČIERNY - CORVUS CORAX

V predošlých dňoch na základe informácií od užívateľov PR a našich OkO RgO sme dostali informáciu , že polícia v rôznych regiónoch navštevuje poľovných hospodárov jednotlivých PR v rôznych častiach SR za účelom zistenia či bol v roku 2005 ulovený v PR krkavec. Prešetrovanie začalo na základe anonymného oznámenia, ktoré upozorňovalo na to, že v roku 2005 bolo na Slovensku ulovených 155 krkavcov..
Je nesporné , že legislatíva je nejednotná alebo lepšie povedané neupravená a účelom anonymu pravdepodobne bolo nie upozorniť príslušné ministerstvá na tento fakt,ale pravdepodobne zdiskreditovať poľovníkov a užívateľov PR.
    
Ako to vlastne je podľa legislatívy:

Podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republikyč. 172/1975 Zb., o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhl. č. 231/1997 Z.z. a vyhl. č. 230/2001 Z.z.,  sa v zmysle § 2 ods.1 písm. b.) bod 13 krkavec čierny loví od 1.10- do 31.12.  Podľa § 3 odst. 1) v samostatných a uznaných bažantniciach a odst.(3) v lokalitách tetrova hoľniaka a tetrova hlucháňa je podľa tejto vyhlášky možné loviť krkavca čierneho po celý rok.Podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny č. 24 z roku 2003 však krkavca čierneho bolo možné loviť len do 1.5 2004, teda do dňa kedy bola SR prijatá do EÚ. Podľa § 41 tejto vyhlášky bod č. 9 prílohy č.7- oprávnenie na lov Krkavca čierneho zaniká dňom prijatia SR do EÚ. Vznikla minimálne zvláštna a dvojkolajná situácia, že vo vykonávacom predpise k zákonu o poľovníctve, ktorý určuje dobu lovu a ochrany jednotlivých druhov zveri- vyhláška 172/1975 v platnom znení MP SR, nereagovala na platnú smernicu EÚ, ktorá bola implementovaná do vyhlášky č. 24/2003. Tým sa stalo, že dve vyhlášky rovnakej právnej sily upravujú lov krkavca rozdielne- vyhláška 172/1975 v znení vyhl. č. 231/1997 Z.z. a vyhl. č. 230/2001 Z.z. (úplné znenie) lov krkavca povoľuje od 1.10- do 31.12 a podľa § 3 odst. 1) v samostatných a uznaných bažantniciach a  odst.(3) v lokalitách tetrova hoľniaka a tetrova hlucháňa bolo možné loviť po celý rok krkavca čierneho- vyhláška MŽP SR č. 24/2003 však lov Krkavca čierneho zakazuje.

O zmene právnych pomerov či prípadnom rozpore týchto vyhlášok neboli užívatelia poľovných revírov informovaní a preto postupovali pri love krkavca čierneho v zmysle jus specialis- vyhlášky 172/1975 Zb.
Vyhláška 172/1975 Zb. ako jus specialis upravuje dobu a ochrany zveri je smerodajná a záväzná pre všetky subjekty, ktoré vykonávajú právo poľovníctva na celom území SR.

Je nevyhnutné tento rozpor odstrániť v zmysle § 19 ods. 2 zákona o poľovníctve 23/1962 Zb.  a v záujme ochrany iných živočíchov a takovaných nadmerným výskytom krkavca čierneho v zmysle § 14 vyhlášky 172/1975 určiť efektívny spôsob udeľovania výnimiek povoľujúcich lov krkavca čierneho.

MP SR v súčinnosti s MŽP SR na základe vzniknutej situácie utvorili osobitnú medzirezortnú komisiu pre riešenie tohto problému , ktorá má návrh na riešenie spôsobu regulácie stavu krkavca čierneho podať zainteresovaným ministerstvám do 15.9.2006.

Do rozhodnutí príslušných ministerstiev odporúčame všetkým užívateľom poľovníckych revírov, aby v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 3 ods. 1 a ods. 3 vyhl. 172/75 Zb. nelovili.

O rozhodnutí ministerstiev Vás budeme včas informovať..

Do doriešenia tejto otázky žiadame členov SPZ, aby lov Krkavca čierneho pozastavili.
 

Ústredie SPZ
 
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.