Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Výnimka z času lovu jelenej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky z dôvodu nepriaznivej situácie v plnení plánu chovu a lovu jelenej zveri a potreby regulácie stavov tejto zveri v záujme  
predchádzania možných škôd na lesných porastoch, na základe stanoviska
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 486/2007-2.1 zo dňa 08.01.2006, podľa § 14 vyhlášky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení neskorších predpisov
 
p o v o ľ u j e

výnimku z ust. § 2 ods.1 písm. a) bod 9 citovanej vyhlášky na lov jelenej zveri v kategórii jeleň I. a II. veková trieda a jelienča na celom území Slovenskej republiky, v poľovných revíroch v ktorých užívatelia nesplnili pôvodne schválený plán lovu tejto zveri do 31.12.2006,

v čase od 9. januára 2007 do 31. januára 2007.

Povolením výnimky nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane prírody ani ostatné ustanovenia platných poľovníckych predpisov.

Ing. Marián Ondrejčák
poverený zastupovaním
generálneho riaditeľa


Rozdeľovník:
Všetky krajské lesné úrady
Všetky obvodné lesné úrady
Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce
Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany prírody a krajiny, Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa, Bratislava
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (jelenia_januar.doc)jelenia_januar.doc[Výnimka z času lovu jelenej zveri]35 kB