Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
 • +421 2 5720 3319
 • +421 2 5720 3311

Lov sluky lesnej v roku 2007

MP SR ako ústredný orgán ŠS poľovníctva v zmysle zákona o poľovníctve, prihliadajúc na list Európskej komisie, po prerokovaní so SPZ určuje spôsob lovu sluky lesnej(Scolopax rustikola) na území SR v roku 2007 nasledovne:

            Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle ust. § 38 ods.1 zák. č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, prihliadajúc na list Európskej komisie č. D (2006)15524 zo               dňa 4. 8. 2006, po prerokovaní so Slovenským poľovníckym zväzom, podľa ust. § 30 ods. 2 cit. zákona

u r č u j e

spôsob lovu sluky lesnej (Scolopax rusticola) na území Slovenskej republiky v roku 2007 takto:

 

 1. Sluku lesnú možno loviť v uznaných poľovných revíroch, zverníkoch a samostatných bažantniciach (ďalej len „ poľovné revíry“) v súlade s vyhláškou MPVž SSR č.172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v čase do 16. marca do 30. apríla 2007 v celkovom množstve 4000 ks.
 1. Lov možno vykonať brokovou zbraňou len na rannom a večernom ťahu.
 1. Lov môžu vykonať iba držitelia platných poľovných lístkov na základe platných povoleniek na poľovačku.
 1. Poľovník môže uloviť v tom istom poľovnom revíri v čase lovu iba 1 sluku lesnú.
 1. V jednom poľovnom revíri možno uloviť najviac 50 slúk lesných.
 1. Ulovenie sluky poľovník bezodkladne zaznačí v povolenke na poľovačku a oznámi jej ulovenie bezodkladne aj poľovníckemu hospodárovi.
 1. Užívateľ poľovného revíru odníme vydané povolenky na poľovačku na lov slúk, ak by hrozilo, že ďalším lovom bude prekročený limit 50 slúk lesných na l poľovný revír.
 1. V záujme dodržania celkového množstva slúk povoleného pre lov v roku 2007, poľovnícky hospodár nahlási počet ulovených slúk v celom poľovnom revíri za predchádzajúci týždeň príslušnému obvodnému lesnému úradu vždy v nasledujúci pondelok. Spôsob oznamovania počtu ulovených slúk určí príslušný obvodný úrad.
 1. Obvodné lesné úrady oznámia počty ulovených slúk za všetky poľovné revíry spolu v obvode ich pôsobnosti Ministerstvu pôdohospodárstva SR, sekcii lesníckej, odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva elektronicky, narastajúcim spôsobom, vždy v nasledujúci utorok, do 12. 00 hod na adresu sekretariátu riaditeľa odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva- Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   
 1. Ministerstvo zruší povolenú výnimku na lov sluky lesnej v prípade, že by lov mal prekročiť celkové povolené  množstvo 4000 ks. O zrušení povolenej výnimky budú okamžite informované všetky obvodné lesné úrady .
 1. Súhrnnú informáciu o počte ulovených slúk spolu za všetky poľovné revíry vo svojej pôsobnosti zašlú Obvodné lesné úrady písomne ministerstvu do 30. mája 2007.
 1. Kontrolu lovu slúk a dodržiavania tohto postupu vykonajú poľovnícki hospodári, členovia poľovníckej stráže a zamestnanci obvodných lesných úradov a krajských lesných úradov priebežne, počas doby lovu.
 1. Pri love a manipulácii s ulovenými slukami platia Mimoriadne núdzové opatrenia štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, č.k. mno -2344/2006 zo dňa 16. 8. 2006.
 1. O tejto úprave spôsobu lovu sluky lesnej v roku 2007 budú bezodkladne informovať obvodné lesné úrady vhodným spôsobom všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti.

 

                                                                                              Ing. Marián Ondrejčák

                                                                                                     generálny riaditeľ

Doručuje sa:

Krajské lesné úrady

Obvodné lesné úrady

Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava

Lesy SR, š. p. Banská Bystrica

Vojenské lesy a majetky, š. p. Pliešovce

LPM Ulič

Štátne lesy TANAP-u


Na vedomie:

Ministerstvo životného prostredia SR
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Slukalesna-urceniesposobulovuvr2007.doc)Slukalesna-urceniesposobulovuvr2007.doc[Lov sluky lesnej v roku 2007]42 kB