Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Lov sluky lesnej v roku 2008 - určenie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle ust. § 38 ods.1 zák. č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, prihliadajúc na list Európskej komisie č. D (2006)15524 zo dňa 4. 8. 2006, po prerokovaní so Slovenským poľovníckym zväzom, podľa ust. § 30 ods. 2 cit. zákona

u r č u j e
 
spôsob lovu sluky lesnej (Scolopax rusticola) na území Slovenskej republiky v roku 2008 takto:

1.    Sluku lesnú možno loviť v uznaných poľovných revíroch, zverníkoch a samostatných bažantniciach (ďalej len „ poľovné revíry“) v súlade s vyhláškou MPVž SSR č.172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v čase do 16. marca do 30. apríla 2008 v celkovom množstve 4000 ks.

2.    Lov možno vykonať brokovou zbraňou len na rannom a večernom ťahu.

3.    Lov môžu vykonať iba držitelia platných poľovných lístkov na základe platných povoleniek na poľovačku.

4.    Poľovník môže uloviť v tom istom poľovnom revíri v čase lovu iba 1 sluku lesnú.

5.    V jednom poľovnom revíri možno uloviť najviac 50 slúk lesných.

6.    Ulovenie sluky poľovník bezodkladne zaznačí v povolenke na poľovačku a oznámi jej ulovenie bezodkladne aj poľovníckemu hospodárovi.

7.    Užívateľ poľovného revíru odníme vydané povolenky na poľovačku na lov slúk, ak by hrozilo, že ďalším lovom bude prekročený limit 50 slúk lesných na l poľovný revír.

8.    V záujme dodržania celkového množstva slúk povoleného pre lov v roku 2008, poľovnícky hospodár nahlási počet ulovených slúk v celom poľovnom revíri za predchádzajúci týždeň príslušnému obvodnému lesnému úradu vždy v nasledujúci pondelok. Spôsob oznamovania počtu ulovených slúk určí príslušný obvodný úrad.

9.    Obvodné lesné úrady oznámia počty ulovených slúk za všetky poľovné revíry spolu v obvode ich pôsobnosti Ministerstvu pôdohospodárstva SR, sekcii lesníckej, samostatnému oddeleniu poľovníctva elektronicky, narastajúcim spôsobom, vždy v nasledujúci utorok, do 12. 00 hod na adresu sekretariátu vedúceho samostatného oddelenia poľovníctva  vlasta.blinová@land.gov.sk   

10.    Ministerstvo zruší určený spôsob lovu sluky lesnej v prípade, že by lov mal prekročiť celkové povolené  množstvo 4000 ks. O zrušení povolenej výnimky budú okamžite informované všetky obvodné lesné úrady .

11.    Súhrnnú informáciu o počte ulovených slúk spolu za všetky poľovné revíry vo svojej pôsobnosti zašlú Obvodné lesné úrady písomne ministerstvu do 30. mája 2008.

12.    Kontrolu lovu slúk a dodržiavania tohto postupu vykonajú poľovnícki hospodári, členovia poľovníckej stráže a zamestnanci obvodných lesných úradov a krajských lesných úradov priebežne, počas doby lovu.

13.    O tejto úprave spôsobu lovu sluky lesnej v roku 2008 budú bezodkladne informovať obvodné lesné úrady vhodným spôsobom všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti.


Ing. Marián Ondrejčák
generálny riaditeľ

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Sluka_2008.doc)Sluka_2008.doc[príloha]40 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.