Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
 • +421 2 5720 33 11
 •  +421 2 5720 33 21

XII. Snem Slovenského poľovníckeho zväzu

DSC 0317 zmensenaDňa 28. mája 2022 sa v priestoroch Agroinštitútu v Nitre konal volebný - XII. Snem Slovenského poľovníckeho zväzu.

Slovenský poľovnícky zväz je dlhodobo najväčšou poľovníckou organizáciou v Slovenskej republike a združuje 62 881 členov, 59 okresných resp. regionálnych organizácií SPZ, 49 kynologických klubov, Klub fotografov prírody, Klub trubačov Slovenska, Klub histórie Slovenského poľovníctva. Po XI. sneme bol počet členov 59 765. Počet poľovníckych združení užívajúcich poľovný revír je 1034. Na porovnanie po XI. sneme ich bolo 1210.

Na XII. snem bolo pozvaných 92 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 23 hostí a zástupcov médií.

Slovenský poľovnícky zväz v Nitre zvolil nových členov Prezídia na päťročné funkčné obdobie:

prezident: Ing. Tibor Lebocký, PhD.
viceprezident: Ing. Dušan Krajniak, PhD.

predseda Dozornej rady SPZ: Ing. Mgr. Peter Schultz
predseda Kynologickej rady: Ing. Jozef Jursa, CSc.

predseda Komisie pre poľovníctvo, životné prostredie a strelectvo: Ing. Jozef Bučko, PhD. 
predseda Osvetovej komisie: Ing. Rudolf Huliak
predsedu Ekonomickej komisie: Ing. Arpád Figura, PhD.
predsedu Organizačno-právnej komisie: JUDr. Richard Snopko
Noví funkcionári boli zvolení na funkčné obdobie rokov 2022-2027 za účasti viac ako 92% všetkých delegátov z OkO/RgO SPZ.

Strategickým cieľom organizácie je zachovanie a upevnenie postavenia SPZ v občianskej spoločnosti.
Medzi hlavné smery činnosti Slovenského poľovníckeho zväzu po jeho XII. sneme patria najmä tieto: 

 • Ekonomicky efektívna správa a využívanie majetku SPZ.
 • Operatívna odborná, poradenská a metodická podpora organizačných zložiek a členov SPZ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami štátnej správy a internými predpismi.
 • Priebežná metodická a konzultačná spolupráca kancelárie, orgánov a organizačných zložiek SPZ s dozornou radou SPZ.
 • Efektívne využívanie možností internej elektronickej komunikácie (on-line, per rollam a pod.) s cieľom znižovania administratívnych a režijných nákladov.
 • Vypracovanie reprezentatívnych materiálov (v spolupráci so SPK) pre zápis poľovníctva na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a následne svetového zoznamu UNESCO.
 • Pravidelná organizácia odborných porád predsedov poľovníckych komisií OkO a RgO s cieľom účinného manažmentu populácií voľne žijúcej zveri, zameraného na optimalizáciu jej početnosti a účinnú eradikáciu šírenia nebezpečných chorôb.
 • Podpora vzdelávania verejnosti v oblasti poľovníckej kultúry, etiky, gastronómie a umenia, rozvoj aktivít KMPPP.
 • Všeobecná podpora poľovníckej kynológie, sokoliarstva a lukostreľby ako vhodného komunikačného vektora s deťmi a mládežou, propagácia a podpora národných plemien psov.
 • Osobitná podpora postavenia poľovníckej kynológie ako základného piliera kynológie na Slovensku, podpora národných plemien a tvorba pozitívnych podmienok pre chovateľov našich národných plemien.
 • Aktívna spolupráca s odbornými autoritami v oblasti mediálnej propagácie poľovníctva, diverzifikácia komunikačných kanálov smerom k verejnosti, so zameraním najmä na mladú generáciu.
 • Spolupráca s odbornými inštitúciami, strednými odbornými školami, univerzitami, profesijnými samosprávami na tuzemskej i zahraničnej úrovni.
 • Spolupráca s orgánmi štátnej ochrany prírody (ŠOP SR, SIŽP) a správami veľkoplošných chránených území v oblasti odhaľovania enviro kriminality, priebežná spoločná analýza stavu a vývoja manažmentu a regulácie početnosti veľkých šeliem.
 • Podpora a propagácia činnosti záujmových klubov SPZ v zmysle šírenia informácií o úlohách a poslaní moderného poľovníctva v súčasnosti, o širšom význame sloganu „Poľovníctvo má zmysel“.
 • Šírenie o divine, ako bio potravine, jej spracovaní a konzumácii.
 • Priebežná tvorba materiálov pre prácu s mládežou, laickou verejnosťou, spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenskou poľovníckou komorou na odborných materiáloch a literatúre pre držiteľov poľovných lístkov.
 • Korektná a odborne vyvážená účasť na legislatívnom procese tvorby návrhov a zmien zákonov o poľovníctve, o lesoch, o zbraniach a strelive, o ochrane prírody a krajiny a vykonávacích vyhlášok k týmto zákonom. V prípade zmien legislatívnych predpisov operatívna distribúcia podkladov nevyhnutných pre aktualizáciu právneho vedomia členov a funkcionárov.
 • Spolupráca so štátnou správou poľovníctva pri tvorbe manuálov pre prevenciu, zisťovanie a represiu v oblasti škôd spôsobených zverou a škôd spôsobených na zveri. Aktualizácia strategických zámerov vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja poľovníctva na Slovensku.
 • Dôsledné presadzovanie dodržiavania Stanov SPZ, Etického kódexu a Poľovníckeho poriadku, nulová tolerancia voči pôvodcom úmyselných trestných činov spáchaných na úseku poľovníctva, veterinárnej starostlivosti a ochrany životného prostredia.

DSC_0156_zmensena.JPGDSC_0160_zmensena.JPGDSC_0166_zmensena.JPGDSC_0168_zmensena.JPGDSC_0171_zmensena.JPGDSC_0173_zmensena.JPGDSC_0176_zmensena.JPGDSC_0180_zmensena.JPGDSC_0184_zmensena.JPGDSC_0208_zmensena.JPGDSC_0210_zmensena.JPGDSC_0212_zmensena.JPGDSC_0215_zmensena.JPGDSC_0216_zmensena.JPGDSC_0221_zmensena.JPGDSC_0224_zmensena.JPGDSC_0227_zmensena.JPGDSC_0228_zmensena.JPGDSC_0230_zmensena.JPGDSC_0240_zmensena.JPGDSC_0242_zmensena.JPGDSC_0252_zmensena.JPGDSC_0256_zmensena.JPGDSC_0261_zmensena.JPGDSC_0289_zmensena.JPGDSC_0293_zmensena.JPGDSC_0311_zmensena.JPGDSC_0317_zmensena.JPG

 


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.