Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Stanovisko predsedníctva kynologickej rady SPZ k mimoriadnej situácii v Klube chovateľov slovenského kopova

Vážení členovia KCHSK!
V týchto dňoch ste dostali pozvánku na mimoriadnu konferenciu KCHSK v termíne 14.3.2009 vo Zvolene, podpísanú podpredsedom KCHSK Ing. Štefanom Cimbalíkom. Uvedená konferencia je zvolaná v rozpore s platnými stanovami klubu, pozvánka je neplatná a je zavádzaním členskej základne (uznesenie PKR SPZ z 25.2.2009).
V súvislosti s rozpormi, ktoré nastali v ostatnom čase vo výbore Klubu chovateľov slovenských kopovov, sa problémami v klube zaoberalo predsedníctvo kynologickej rady SPZ na zasadnutiach 29.1.2009 a 25.2.2009. Listom zo 17.2.2009 bolo ústredím SPZ nariadené všetkým členom výboru KCHSK pozastaviť akúkoľvek činnosť týkajúcu sa riešenia vzniknutej situácie v klube (nariadenie sa netýkalo chovateľského servisu pre členov klubu).
Na zasadnutí 25.2.2009 PKR SPZ poverilo, v zmysle štatútu KR SPZ a platných stanov KCHSK, štatutárneho zástupcu klubu Bc. Jaroslava Jevčáka zvolať mimoriadnu konferenciu klubu na deň 5.4.2009 a konferencii predchádzajúce spádové členské schôdze klubu na deň 14.3. 2009. Platnú pozvánku, schválenú PKR SPZ, podpísanú predsedom klubu Bc. Jaroslavom Jevčákom a predsedom KR SPZ Ing. Štefanom Štefíkom, obdržia členovia klubu v najbližších dňoch.
Na mimoriadnej konferencii KCHSK sa zúčastnia poverení zástupcovia KR SPZ.
Ing. Štefan Štefík
predseda KR SPZ