Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Zo zasadnutia SPZ 09/2010

Z Á P I S N I C A  č. 9/2010 zo zasadnutia prezídia SPZ a Valného zhromaždenia spoločnosti ZVEREX, s.r.o. z 03.12.2010, Zámutov, okr. Vranov nad Topľou
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, účasť 66,66 %
Ospravedlnení: A. Riško, D. Krajniak, Š. Štefík, D. Vančurová, predsedníčka DR SPZ, MP SR a PaR

PROGRAM
1. Kontrola plnenia úloh T. Lebocký
2. Aktuálne informácie spol. ZVEREX, s.r.o.

Potenciálne mimosúdne vyrovnanie (Hládek, Ažurita)

Rámcový návrh stratégie rozvoja podnikateľských aktivít 

A. Kubica

I. Šuba,
A. Kubica
A. Figura,
A. Kubica

3. Aktuálny stav na úseku poľovníckej legislatívy J. Puškáč
4. Licenčná zmluva s UNI KREDIT B.B., n.o. – pripomienky členov P SPZ J. Puškáč
5. Pripomienky členov P SPZ k návrhu znenia skúšobných otázok pre skúšky z poľovníctva J. Ciberej
6. Čerpanie rozpočtu Ú SPZ za 1.-9. mesiac 2010 A. Figura
7. Menovanie čakateľov pre posudzovanie výkonu psov poľovných plemien na skúškach T. Lebocký
8. Menovanie kynologických rozhodcov pre posudzovanie výkonu psov na skúškach T. Lebocký
9. Schválenie členského príspevku kolektívnych členov SPZ na rok 2011 T. Lebocký
10. Zhodnotenie streleckej činnosti J. Fedora
11. CV PP 2011 A. Riško, I. Šuba
12. Rôzne  
  a) Žiadosť Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ  o finančný príspevok  I. Šuba
  b) Návrh na udelenie Medaily sv. Huberta T. Lebocký

 Rokovanie prezídia SPZ otvoril a viedol prezident SPZ T. Lebocký. Privítal

prítomných členov na zasadnutí  P SPZ.

 

K bodu 1  Kontrola plnenia úloh

Písomný materiál uviedol prezident SPZ T. Lebocký.

  • uzn. č. 14/2010 – vypúšťa sa
  Uznesenie č. 110/2010
  Prezídium SPZ
   
1. s ú h l a s í
  s plnením úloh z 22.10.2010
2. u k l a d á
  prezidentovi SPZ
  predložiť plnenie úloh na najbližšie zasadnutie R SPZ

K bodu 2  Aktuálne informácie spol. ZVEREX, s.r.o.   

                 Potenciálne mimosúdne vyrovnanie (Hládek, Ažurita)

                 Rámcový návrh stratégie rozvoja podnikateľských aktivít

 Písomný materiál o aktuálnych informáciách spol. ZVEREX, s.r.o. uviedol konateľ spol. ZVEREX, s.r.o. A. Kubica.

Písomný materiál „Rámcový  návrh stratégie rozvoja podnikateľských aktivít spol. ZVEREX, s.r.o.“  odkladá na najbližšie zasadnutie P SPZ.

  Uznesenie č. 111/2010
  Prezídium SPZ
   
1. b e r i e   n a  v e d o m i e
  aktuálne informácie spol. ZVEREX, s.r.o.
2. u k l a d á
  predsedovi LK SPZ, výkonnému riaditeľovi K SPZ a konateľovi spol. ZVEREX, s.r.o.
  posúdiť kauzu Ing. E. Hládeka s cieľom jej ukončenia
3. s c h v a ľ u j e
  návrh riešenia situácie v spol. ZVEREX, s.r.o.
4. o d k l a d á
  materiál „Rámcový návrh stratégie rozvoja podnikateľských aktivít spol. ZVEREX, s.r.o.“
5. u k l a d á
  a)  členom P SPZ
  pripraviť na najbližšie zasadnutie P SPZ pripomienky k rámcovému návrhu stratégie rozvoja podnikateľských aktivít spol. ZVEREX, s.r.o. (propagačnú aktivitu, ochranné prostriedky preventívneho charakteru ai.)
  b)  viceprezidentovi pre vnútrozväzovú  činnosť SPZ
  riešiť otázku podozrenia z nelegálneho vývozu zveri na úrovni ústredného riaditeľa ŠVPS S

 K bodu 3  Aktuálny stav na úseku poľovníckej legislatívy

 O aktuálnom stave na úseku poľovníckej legislatívy informoval predseda LK SPZ

J. Puškáč. Okrem iného, hlavne informoval o novelizácii vyhlášky č. 344/2009

MP SR, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Uviedol, že MP SR musí pochopiť postavenie SPK v procese prijímania poľovníckej legislatívy, ktoré je iné, ako postavenie pripomienkujúceho orgánu. MP SR sa musí riadiť zákonom 274/2009 Z.z. § 42 ods. 1 písm. h. K tejto diskusii bolo prijaté uznesenie P SPK, ktoré poveruje zastupovaním na rokovaniach so zástupcami MP SR za SPZ viceprezidenta pre vnútrozväzovú činnosť SPZ J. Cibereja

Ďalej členovia SPZ boli informovaní o zmene právnej formy SPK.  Podľa potvrdenia Štatistického úradu SR právna forma SPK je evidovaná pod kódom č. 741 – Stavovská organizácia – profesná komora.

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. §  13 ods. 2 písm. b „ od dane sú oslobodené aj členské  príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami“.

To znamená, že všetky poľovnícke spoločnosti sú zaregistrované na MP SR. Sú v súlade so zákonom č. 274/2009 § 41 ods. 4 a sú základnou organizačnou jednotkou SPK. Teda aj SPZ je oslobodené od dane z príjmu z členských príspevkov.

  Uznesenie č. 112/2010
  Prezídium SPZ
   
1. b e r i e   n a  v e d o m i e
  a)  aktuálne informácie na úseku poľovníckej legislatívy
  b)  že všetky poľovnícke spoločnosti sú zaregistrované na MP SR, sú v súlade so zákonom č. 274/2009 § 41 ods. 4 a sú základnou organizačnou jednotkou SPK, teda SPZ je oslobodené od dane z príjmu z členských príspevkov
2. p o v e r u j e
  viceprezidenta pre vnútrozväzovú  činnosť SPZ
  zastupovaním SPZ na rokovaniach so zástupcami MP SR o novelizácii vyhlášky č. 344/2009

 


K bodu 4  Licenčná zmluva s UNI KREDIT, B.B. - pripomienky od členov SPZ

Predseda LK SPZ J. Puškáč informoval, že pripomienky k licenčnej zmluve s UNI KREDIT B.B., n.o. od členov P SPZ neobdržal. O zmluve bude rokovať s predsedom KK SPZ Š. Štefíkom.

Prezident SPZ T. Lebocký dal licenčnú  zmluvu posúdiť firme, ktorá sa zaoberá podobnými zmluvami. V zmluve zistili niekoľko bodov, ktoré by sa mali prepracovať.

  Uznesenie č. 113/2010
  Prezídium SPZ
   
  u k l a d á
  členom P SPZ
  predložiť súpis konkrétnych pripomienok k licenčnej zmluve s UNI KREDIT B.B., n.o. a zaslať ich predsedovi LK SPZ a K SPZ do 14.12.2010 na posúdenie

 


K bodu 5  Pripomienky členov P SPZ k návrhu znenia skúšobných otázok pre skúšky z poľovníctva

Informácie o stave príprav študijného materiálu, obsahového a organizačného zabezpečenia skúšok uchádzačov o poľovný lístok uviedol viceprezident pre vnútrozväzovú činnosť SPZ J. Ciberej a výkonný riaditeľ K SPZ I. Šuba

  Uznesenie č. 114/2010
  Prezídium SPZ
   
1. b e r i e   n a  v e d o m i e
  informácie o stave príprav študijného materiálu, obsahového a organizačného zabezpečenia skúšok uchádzačov o poľovný lístok
2. u k l a d á
  všetkým zodpovedným garantom jednotlivých modulov
  odovzdať študijné texty a recenzované otázky do 10.12.2010
3. p o v e r u j e
  viceprezidenta pre vnútrozväzovú činnosť SPZ a koordinátora tohto projektu
  v prípade, že k tomuto termínu nebudú materiály ku ktorémukoľvek modulu odovzdané,

operatívnym vypracovaním príslušného modulu tak, aby boli študijné materiály k dispozícii najneskôr do 31.01.2011 pre všetky moduly

 


K bodu 6  Čerpanie rozpočtu Ú SPZ za 1.-9. mesiac 2010

Písomný materiál uviedol predseda EK SPZ A. Figura.

  Uznesenie č. 115/2010
  Prezídium SPZ
   
1. p r e r o k o v a l o
  čerpanie rozpočtu ústredia SPZ za 1.-9. mesiac 2010
2. u k l a d á
  a)  predsedom jednotlivých komisií  SPZ
  ktorí sa nezúčastnia rokovania o čerpaní rozpočtu ústredia SPZ, vždy zabezpečiť písomné stanovisko k čerpaniu rozpočtu za svoju komisiu SPZ
  b)  predsedovi EK SPZ a K SPZ
  vykonať aktualizáciu čerpania rozpočtu Ú SPZ za 1.-9. mesiac 2010 s ohľadom na zúčtovanie dotačných prostriedkov

 

K bodu 7  Menovanie čakateľov pre posudzovanie výkonu psov poľovných plemien na skúškach

Písomný materiál uviedol prezident SPZ T. Lebocký.

  Uznesenie č. 116/2010
  Prezídium SPZ
   
1. v y m e n ú v a
  a)  J. Piljana za čakateľa pre farbiarske skúšky duričov a skúšky duričov
  b)  P. Uhrinca a J. Kolníka za čakateľov pre farbiarske a lesné skúšky malých 

     plemien

  c)  J. Piljana a P. Uhrinca za čakateľov pre skúšky v brlohárení
  d)  J. Horinu za čakateľa pre skúšky vlôh a jesenné skúšky malých plemien
  e)  M. Adámeka a D. Krajčoviča za čakateľov pre skúšky vlôh a jesenné

     skúšky stavačov

2. u k l a d á
  výkonnému riaditeľovi K SPZ
  rozhodnutie prezídia SPZ písomne oznámiť menovaným čakateľom a príslušným OkO-RgO SPZ

 


K bodu 8  Menovanie kynologických rozhodcov pre posudzovanie výkonu psov na skúškach

Písomný materiál uviedol prezident SPZ T. Lebocký.

  Uznesenie č. 117/2010
  Prezídium SPZ
   
1. v y m e n ú v a
  Jána Pankucha z Giraltoviec, Tibora Púčika z Diviakov nad Nitrou, Pavla Sotáka z Čižatic a Ivana Zoku z Cinobane za čakateľov pre posudzovanie na predbežných a individuálnych hlavných skúškach farbiarov
2. u k l a d á
  výkonnému riaditeľovi K SPZ
  rozhodnutie prezídia SPZ písomne oznámiť  už menovaným rozhodcom a novým rozhodcom prostredníctvom príslušných OkO-RgO SPZ odovzdať rozhodcovské preukazy

 


K bodu 9  Schválenie členského príspevku pre kolektívnych členov SPZ na rok 2011

Písomný materiál uviedol prezident SPZ T. Lebocký.

  Uznesenie č. 118/2010
  Prezídium SPZ
   
1. s c h v a ľ u j e
  členský príspevok kolektívnych členov SPZ na rok 2011 v sume 2,00 € za člena kynologického klubu SPZ
2. p o v e r u j e
  predsedu KR SPZ o výške členského príspevku kolektívnych členov SPZ na rok 2011 informovať chovateľské a kynologické kluby so sídlom pri SPZ

 


K bodu 10  Zhodnotenie streleckej činnosti SPZ

Predseda SK SPZ J. Fedora uviedol, že materiál nepredkladá z dôvodu, že SK SPZ bude zasadať 10.12.2010 a na najbližšom zasadnutí P SPZ podá aktuálnejšie informácie.

  Uznesenie č. 119/2010
  Prezídium SPZ
   
  o d k l a d á
  bod programu „Zhodnotenie streleckej činnosti SPZ“ na najbližšie rokovanie

P SPZ

 


K bodu 11  CV PP 2011- Porovnanie cenových ponúk výstaviska Agrokomplex, Nitra

                   Incheba, Bratislava a EXPO CENTER, Trenčín

                   Zloženie prípravného výboru CV PP 2011

Písomné materiály boli prerokované  na prezídiu SPZ aj na SPK.

Boli prerokované cenové ponuky výstaviska Agrokomplex, Nitra, Incheba, Bratislava a EXPO CENTER,Trenčín, návrh a doplnenie na zloženie čestného predsedníctva

CV PP (3 rektori univerzít, 2 politici a prezident SPZ), organizačného výboru (uviesť akademickú obec – Košice, Nitra, Zvolen, CPV) a médiá.

Ďalej sa P SPZ zaoberalo logom CV PP 2011. Boli predložené dva návrhy, spresnia sa dodatočne.

  Uznesenie č. 120/2010
  Prezídium SPZ
   
1. b e r i e   n a  v e d o m i e
  cenové ponuky výstaviska Agrokomplex, Nitra, Incheba, Bratislava a EXPO CENTER, Trenčín
2. u k l a d á
  výkonnému riaditeľovi K SPZ
  doplniť návrh materiálu „Zloženie prípravného výboru CV PP 2011“ v zmysle vznesených pripomienok

 


K bodu 12  Rôzne

  1. Žiadosť Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ  o finančný príspevok
  Uznesenie č. 121/2010
  Prezídium SPZ
   
  s c h v a ľ u j e
  žiadosť Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ o finančný príspevok vo výške 2000,00 € za usporiadanie zasadnutia IAF – Medzinárodnej asociácie pre sokoliarstvo a ochranu dravcov na území Slovenskej republiky

 


  1. Návrh na udelenie Medaily sv. Huberta
  Uznesenie č. 122/2010
  Prezídium SPZ
1. s ú h l a s í
  s návrhom na udelenie Medaily sv. Huberta pre Ing. Juraja Chrenka z OkO SPZ  Krupina pri príležitosti 70. výročia jeho prvého poľovného lístka a členstva v SPZ
   
2. u k l a d á
  predsedovi OsK SPZ
  predložiť návrh na udelenie Medaily sv. Huberta pre Ing. Juraja Chrenka z OkO SPZ  Krupina rade SPZ

Rokovanie prezídia SPZ ukončil prezident SPZ Tibor Lebocký.

    PaedDr. Imrich Šuba Ing. Tibor Lebocký, v.r.
   výkonný  riaditeľ K SPZ      prezident SPZ

Zapísala: Elena Oravcová

Bratislava 7.12.2010

 

Zápisnicu je možné stiahnuť  z prílohy

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zápisnica 2010_09.doc)Zápisnica 2010_09.doc[Zo zasadnutia SPZ 2010/9]75 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.